Veiledning i Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har dyktige og godkjente veiledere som gir konsultasjon til både eksisterende team og til enkeltpersoner som vurderer å etablere team. Veilederen og du/teamet samarbeider om å sette dagsorden og prioritere saker. Innholdet tilpasses behovene og ferdighetene til den enkelte. Vi tilbyr ulike typer veiledning basert på ditt eller ditt teams behov.

Vi tilbyr bl.a. veiledning i:

Implementering av DBT
For dere som er interessert i DBT, og har lyst til å tilby dette på deres arbeidsplasser, tilbyr vi konsultasjon i hva som skal til for å muliggjøre det. Hvordan få et tilbud solgt inn hos ledere, få tilrettelagt systemet rundt, og samle en gruppe relevante behandlere som kan danne et team? Når dere er i gang med et DBT-tilbud, hvordan gjøre det bærekraftig?

Vi kan bidra til klargjøring av hva som skal til for at hver modalitet i behandlingstilbudet faktisk vil fylle de funksjonene de er beregnet å fylle i DBT, og problemløsning rundt hvordan funksjonen kan fylles dersom det ikke er mulig å tilby standardmodaliteten. Vi tilbyr enkeltstående eller mer regelmessig veiledning for personer eller team.

Behandling av voksne
Standardvarianten av DBT er utformet for poliklinisk behandling av voksne. For dere som jobber med denne typen behandling tilbyr vi konsultasjon i både tilrettelegging og gjennomføring av ”standard DBT”. I tillegg til implementeringsspørsmål (som nevnt ovenfor) kan vi hjelpe til med å øke enkeltbehandleres kompetanse i god bruk av DBTs strategier. Hva gjør vi når det ikke er like klart hva vi skal gjøre i virkeligheten som det kan fremstå i bøkene? Hvordan formidle ferdighetene på en engasjerende måte og samtidig ivareta både enkeltindividers og gruppers behov? Det kan være nyttig med støtte til å takle utfordringer i både individualterapi, ferdighetstrening og konsultasjonsteam.

I tillegg til ”standard DBT” er det utprøvd varianter tilpasset bl.a. dag- og døgnbehandling. For de som ønsker kan vi bistå med å se nærmere på om det er mulig å tilby DBT i andre settinger enn polikliniske – eller samordne tilbud på tvers av ulike settinger.

Behandling av barn og unge
For team eller personer som spesialiserer seg på behandling av ungdom kan det erfaringsmessig være nyttig med bistand spesifikt vedrørende den tilpassede og forkortede ungdomsversjonen av DBT. Vi har ekspertise og lang erfaring med denne fra 2006 idet NSSF sto sentralt i utviklingen av den norske modellen og manualen for behandling av ungdom. Vi har også gjennomført to studier av DBT for ungdom, med gode resultater.

Veiledningen kan dreie seg om både oppstart, drift og opprettholdelse av ungdomsprogrammet i DBT. I oppstartfasen vil vi fokusere på tema knyttet til implementering og integrasjon av DBT i det enkelte BUP-system, og hjelp til å fylle behandlingens funksjoner samtidig som en bruker den tilpassede ungdomsversjonen.

Mer klinisk rettede tema som går på terapeutenes utfordringer med å holde seg til DBTs prinsipper underveis i behandlingen, eller hvordan en kan arbeide både med den enkelte og familiemedlemmer (noe som er spesielt for ungdomsversjonen) er også aktuelle veiledningstema.

 

For mer informasjon om veiledningstilbudene, ta kontakt med:
Anita J. Tørmoen
a.j.tormoen@medisin.uio.no
Tlf.: 22 92 38 43

For informasjon om pris, avtale om veiledning etc., kontakt:
nssf-dbt@medisin.uio.no