DBT-utdanning

Dialektisk atferdterapi (DBT) er anbefalt som behandlingsmetodikk overfor pasienter med selvskading, selvmordsforsøk, og ustabil personlighetsforstyrrelse.

NSSF tar opp et nytt kull kandidater i DBT årlig, med noen få unntak.

Det blir i år satt opp en egen intensiv for suppleringskandidater, denne vil foregå i uke 11: 9.-13. mars 2020, i Oslo.
Det er fortsatt et par ledige plasser på denne intensiven.

Søknadsfrist fredag 20 desember 2019. Vi har løpende opptak og et begrenset antall ledige plasser. Ordinære opptakskrav gjelder

 

Søk suppleringskandidat-utdanningen i mars 2020

 

DBT-Utdanningen

DBT-behandling forutsetter at terapeuter samarbeider i team, og man søker derfor opptak til utdanningen ved etablering av nytt team eller som suppleringskandidat til et allerede eksisterende team.

Den teambaserte modellen er svært viktig for å gi et godt behandlingstilbud, sikre bærekraft i tilbudet over tid og motvirke utbrenthet blant terapeuter. Teamene består av en gruppe behandlere hvorav én er teamleder. Minimum 50% av teamet må være profesjonsutdannet lege eller psykolog. DBT-utdanningen for team går over ca. ett år og består av to intensive undervisningsuker, utforming og implementering av DBT-program i egen klinikk, månedlig telefonveiledning med DBT-lærer i løpet av utdanningen og hjemmearbeid/-eksamen.

Undervisningen skjer i Oslo og våre lærere bruker norsk som undervisningsspråk.
Søknadsfristen for nye team (kull 12) har gått ut, og opptaket er avsluttet. For suppleringskandidater er det satt opp egen intensiv 9.-13. mars 2020, med søknadsfrist fredag 22 desember 2019.

Utdanningen består av 2 intensive undervisningsuker, for kull 12 er disse:
Del 1: Uke 3, 13. - 17. januar 2020
Del 2: Uke 44, 26. - 30. oktober 2020

For suppleringskandidater kull12
Del 1: Uke 11, 9.-13. mars 2020

Sted: Oslo, nærmere beskjed kommer
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.

Utdanningsavgift:
Teamkandidat: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert),
Suppleringskandidat: 20 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

NB: Undervisningsuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere
Generelle opptakskrav:
For opptak til DBT-utdanningen kreves kompetansen i punkt 1) eller 2) nedenfor:
1. Lege- eller psykologutdanning og minimum to års klinisk erfaring
2. Treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning med klinisk spesialistgodkjenning og/ellervidereutdanning i psykisk helsearbeid/barn og unges psykiske helse.

Iblant kan mindre unntak gjøres etter en individuell kompetansevurdering av team og enkeltbehandlere. I tillegg til kompetansekravet, kreves det at utdanningskandidater under utdanningen vil arbeide klinisk med pasienter som tilhører målgruppene for DBT.

Les alle opptakskrav her
Ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team og på vegne av deg selv som kandidat. Hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt skjema.

Viktig å huske på:
Det er 2 dokumenter som må vedlegges søknaden:

- CV-kortversjon ferdig utfylt, enten digitalt eller for hånd.

- Kontrakt signert av deg og klinikkleder/avdelingsleder.

Søknaden regnes ikke som gyldig før CV-kortversjon og signert Kontrakt er lastet opp.

- Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt.

- Søknaden må være sendt inn senest 1. november 2019

- Det går ikke an å lagre skjemaet og fortsette utfyllingen senere.


Forbered deg på å svare på følgende spørsmål:

Informasjon om teamet du tilhører
- Velg alternativ 1, 2 eller 3. Om du er usikker, spør teamlederen/veilederen din, eller kontakt utdanningskoordinator for DBT på nssf-dbt@medisin.uio.no.

1. Jeg er en del av et nytt DBT-team (jeg skal delta på begge undervisningsukene i Oslo)
2. Jeg er en del av et suppleringsteam (vi har et team fra før av men jeg skal delta på begge undervisningsukene i Oslo)
3. Jeg er suppleringskandidat og har veileder i det eksisterende lokale DBT-teamet (jeg skal kun delta på den første undervisningsuken i Oslo, for så å levere inn hjemmeoppgaver)

- Teamnavn (for suppleringsteam og suppleringskandidater, og evt. nye DBT-team)

- Teamleders navn og e-postadresse (for nye DBT-team)

- Veileders/mentors navn og e-postadresse (den som skal følge deg opp under DBT-utdanningen, er ofte også teamleder) ( for suppleringskandidater)

VIKTIG! Snakk med teamleder og få informasjon om hvem som skal være din veileder/mentor. Hvis du søker som suppleringskandidat må du vite hvem av de andre DBT-terapeutene i teamet som har full/standard DBT-utdanning (både del 1 og del 2 av utdanningen).

 


brosjyre dbtLast ned brosjyre for DBT-utdanningen


 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon, eller er det noe du lurer på? send oss gjerne en mail på nssf-dbt@medisin.uio.no 

 

Nylige kommentarer om DBT