DBT-utdanning

Dialektisk atferdterapi (DBT) er anbefalt som behandlingsmetodikk overfor pasienter med selvskading, selvmordsforsøk, og ustabil personlighetsforstyrrelse.

Merk: DBT-utdanningen vil i utgangspunktet gjennomføres digitalt. Dersom det er mulighet for det, vil vi vurdere om det er interesse for å gjennomføre del 2 i oktober 2021 ved fysisk oppmøte

DBT-Utdanningen

DBT-behandling forutsetter at terapeuter samarbeider i konsultasjonsteam, og DBT-utdanningen tar derfor opp hele behandlerteam til Standard DBT-utdanning. Etablerte team kan søke inn nye teammedlemmer som suppleringskandidater, eventuelt som suppleringsteam (les mer om forskjellen i informasjonsskrivet under fanen "Opptakskrav og søknadsprosessen"). Det er altså ikke mulig å søke seg til utdanningen som enkeltbehandler.

Dette er en klinisk spesialiseringsutdanning og det er derfor strenge opptakskrav til kompetanse og utdanningsbakgrunn. I tillegg stilles krav til en del forarbeid før undervisningsstart (les mer under fanen "Forberedelser til undervisningsstart")

Standard DBT-utdanning består av 2 intensive undervisningssamlinger, á 1 uke hver (del 1 og del 2). Disse finner sted med ca. 8 måneders mellomrom. Mellom del 1 og del 2 skal kandidatene gjennomføre en rekke hjemmeoppgaver (både individuelt og som team) samt besvare en hjemmeeksamen. Samtidig skal teamet implementere et DBT-behandlingsprogram på sin arbeidsplass.
Suppleringskandidater deltar kun på del 1, for så å gjennomføre hjemmeoppgaver og eksamen.

Undervisningen i 2021 skjer digitalt, og våre lærere bruker norsk som undervisningsspråk.
Søknadsfrist for opptak til neste kull (kull 13): 15. november 2020
Undervisningsuker: Del 1: uke 5, 1.-5. februar 2021
Del 2: uke 43, 25.-29. oktober 2021

Undervisningen for kull 13 vil bli gjennomført digitalt. Dette formatet setter begrensninger på deltakerantallet, så ved stort søkerantall vil vi vurdere å sette opp en separat undervisningsuke (del 1) for suppleringskandidater.
Dersom det er mulighet for det, vil vi vurdere om det er interesse for å gjennomføre del 2 i oktober 2021 ved fysisk oppmøte

Sted: online, via Zoom
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.

Utdanningsavgift ved digital undervisning:
Teamkandidat: 23 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert),
Suppleringsteam: 18 000 kr per kandidat (veiledning er ikke inkludert)
Suppleringskandidat: 11 500 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)
NB: Undervisningsuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere
Man søker opptak som del av et team (enten nytt eller etablert), og det er strenge opptakskrav både til hver enkelt kandidat, og til teamet som helhet.

Hver enkelt søker må ha kompetanse i punkt 1) eller 2) nedenfor:
1. Lege- eller psykologutdanning og minimum to års klinisk erfaring
2. Treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning med klinisk spesialistgodkjenning og/eller videreutdanning (høyskole/universitet) i psykisk helsearbeid/barn og unges psykiske helse.

Hvert team må bestå av minimum 3 (og helst 4) behandlere, og minimum 50% av teamet må være profesjonsutdannet lege eller psykolog.

I tillegg til kompetansekravet, kreves det at alle kandidatene vil arbeide klinisk med pasienter som tilhører målgruppene for DBT under utdanningen.
Iblant kan mindre unntak gjøres etter en individuell kompetansevurdering av team og enkeltbehandlere.

For mer informasjon om utdanningen, inkludert full oversikt over opptakskrav, se informasjonsskrivet om DBT-utdanningen her.

Søknadsprosessen:
Selv om man søker som et team må hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt søknadsskjema. Det er mye informasjon søkeren må ha klart for seg - se fanen "FØR du søker".

Påmeldingen er bindende fra og med 90 dager før første undervisningsdag. Vi vurderer søknader fortløpende og oppfordrer til å søke så tidlig som mulig.

Før man søker bør man ha satt seg inn i informasjonsskrivet om DBT-utdanningen - se fanen "opptakskrav og søknadsprosessen"

Vi anbefaler alle som er interessert i å opprette et nytt DBT-team å ta kontakt med oss på nssf-dbt@medisin.uio.no før de sender inn søknader. På denne måten kan vi bistå i prosessen med sammensetning av et robust team

Ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team og på vegne av deg selv som kandidat.

Det er ikke mulig å lagre søknadsskjema underveis, så det er et par ting du må ha klart for deg før du går til søknadsskjema:
- navnet på DBT-teamet du skal opprette eller supplere
- hvem som er/skal være teamleder, samt epostadressen til vedkommende
- korrekt fakturaadresse og referanse - denne er oftest til helseforetaket sentralt. Snakk med din lokale administrasjon dersom du er usikker

Dersom du søker som suppleringskandidat/suppleringsteam må du også ha klart for deg:
- om du søker som suppleringskandidat eller suppleringsteam (altså om du skal gå kun del 1, eller gå hele løpet, dvs Standard DBT. Merk: det er en prisforskjell)
- hvem av de eksisterende teammedlemmene som har Standard DBT-utdanning (deltatt på både del 1 og del 2)
- hvem på teamet som skal være din mentor/veileder - vedkommende MÅ ha gått Standard DBT-utdanning tidligere.

I tillegg: et av punktene på søknadsskjema er å laste opp en kontrakt, signert av både deg selv og klinikklederen ved din klinikk. Du finner denne kontrakten her (det ligger også link til denne i søknadsskjema).
OBS: søknaden regnes ikke som gyldig før denne er lastet opp.
DBT er en omfattende behandlingsform å lære seg, og DBT-utdanningen er en klinisk utdanning, som krever mye innsats og tid fra alle deltakere. Dette gjenspeiles i kontrakten som signers og legges ved søknaden, samt de faglige forberedelsene som er forventet fullført før første undervininsgsdag.

Følgende litteratur skal være lest før man møter til første undervisningsdag - dette gjelder uavhengig av om du er tatt opp til utdanningen som del av et nytt team, suppleringsteam eller som suppleringskandidat:
- Linehan, M. M. (2015). DBT Skills Training Manual. Second Edition. New York: Guilford Press.
- Linehan, M. M. (2020). DBT ferdighetstrening, faktaark og arbeidsark. Oslo: Gyldendal.
- Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press

Dersom du er tatt opp som suppleringskandidat eller del av et suppleringsteam er det i tillegg et krav at du har hatt en orienterings- og forpliktelsessamtale med den på teamet som skal fungere som din mentor.
DBT-utdanningen er godkjent som følgende:

Den norske legeforening - Standard DBT-utdanning:
Allmennmedisin: 60 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: 82 timer for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: 82 timer for spesialistenes etterutdanning.

Den norske legeforening - Suppleringskandidat-utdanningen:
Allmennmedisin: 41 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: 41 timer for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: 41 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening:
Standard DBT-utdanning: vedlikeholdsaktivitet med 70 timers kurs og 12 timers veiledning.
Suppleringskandidat-utdanningen: 35 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund:
Standard DBT-utdanning og suppleringskandidat-utdanningen: Godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer.
Send inn søknadsskjema til DBT-Utdanningen.

Ønsker du mer informasjon, eller er det noe du lurer på? send oss gjerne en mail på nssf-dbt@medisin.uio.no 

 


brosjyre dbtLast ned brosjyre for DBT-utdanningen


 

 

 

 

Nylige kommentarer om DBT