Nyheter

Behandling med DBT på elektroniske plattformer

Vi har alle måttet tilpasse oss Coronakrisen, og måten vi er i kontakt med hverandre på er radikalt endret. Stort sett opprettholder psykisk helsevern sine tjenester, og poliklinisk behandling går i hovedsak som vanlig.  Pasienter med selvmordsatferd og selvskading er en sårbar gruppe. Dette omfatter de mange pasientene som er i gang med DBT-behandling over hele landet, og disse prioriteres slik at behandlingen skal fortsette som planlagt.

Photo by William Iven on Unsplash

For mange har dette ført til en rask overgang til elektroniske plattformer, da særlig ferdighetsgruppene ble rammet av de nye restriksjonene. Det er på tide å utfordre perspektivet mange muligens har, om at behandling over nett ikke er like bra. E-helse har fra før gode resultater for endel terapiforløp (oppsummert f.eks. i et review av Hubley et.al 2016 i World Journal of Psychiatry). Hvordan det vil oppleves i DBT er fremdeles et empirisk spørsmål, men erfaringer så langt virker positive. Det er viktig å informere pasientene om hvilken plattform en bruker, gi klare instruksjoner, samt informere om hva de samtykker til ved å motta behandling over nett. Dette bør dokumenteres i journalen.

Foreløpige erfaringer

Det er flere terapeuter som har rapportert at de opplever at videoterapi og mye nettbasert virksomhet er mer slitsomt enn å møtes ansikt til ansikt. Et forslag er derfor å korte ned ferdighetsgruppen, kun bruke materialet fra permen, eventuelt dele musikk/korte videosnutter, og ikke minst aktivisere pasientene ved at de for eksempel selv leser høyt fra permene.

Både terapeuter og pasienter sitter i unormale omgivelser for terapi: enten hjemme, utendørs eller på kontoret. Forstyrrelser fra familiemedlemmer eller ting som foregår i bakgrunnen kan være krevende for alle parter. Terapeuter kan minimere distraksjoner ved å sørge for at de selv sitter et sted der det skapes en følelse av ro, og benytte hodetelefoner med støyreduksjon. Noen videoløsninger gir også muligheter til å fjerne bilder av bakgrunnen, slik at det bare er personen som deltar som synes. Dette bidrar til økt fokus på den som snakker og blir mer likt vanlig terapi, ansikt til ansikt.

Felles utfordringer og behov for ferdigheter

Nettopp i en slik tid er ferdighetene svært nyttige for brukerne – mange lager sitronsaft av sitroner. Den nåværende situasjonen er utfordrende, men den byr også på muligheter til å reflektere over, bedre forstå, og anvende ferdighetene. Særlig behovet for aksept og radikal aksept er stort for mange.

En vedvarende krisesituasjon som den vi er i nå gir mange felles utfordringer for både behandlere og pasienter og dette kan styrke opplevelsen av likeverdighet i relasjonen. Terapeuter kan oftere oppleve å ha sterke, svingende følelser i løpet av en dag, noe som igjen kan styrke evnen til å oppleve empati overfor pasienten.

Undersøkelse bekrefter: DBT-tilbudet opprettholdes av de aller fleste team

Vi har utført en spørreundersøkelse blant DBT-team i Norge, og resultatene gir et innblikk i, og mulighet til å reflektere over, denne tiden vi nå står i. Spørreundersøkelsen ble besvart av 23 av de 30 aktuelle DBT-teamene i Norge. Pr 30. mars ser vi følgende:

Mens individualterapien ser ut til å bli opprettholdt av 90% av teamene, med majoriteten allerede på alternative plattformer som telefon eller videosamtaler, ser det ut som at ferdighetstreningsgruppene er mer utfordrende å gjennomføre på alternative flater. Det er likevel et mindretall av teamene som har avlyst gruppene helt. Drøyt halvparten av teamene jobber med å få til å gjennomføre grupper via digitale kanaler, mens 26% allerede er i gang. De fleste team opprettholder også konsultasjonsteammøtene, og 60% av teamene gjennomfører disse digitalt.

Utfordringer ved digital terapi

Av utfordringer som går igjen er at kontinuitet og flyt i behandlingen blir redusert. Mange opplever også at det å ikke være fysisk i samme rom er mer krevende i forhold til å håndtere terapiforstyrrende atferd, det å tolke kroppsspråk osv. Mange nevner at det er vanskeligere å gjennomføre forpliktelsessamtaler og begynne behandling av nye pasienter på digitale flater. Noen opplever at pasientene er skeptiske til digitale alternativer, og kanskje særlig om takstene er de samme, samtidig som de synes det er utfordrende at ferdighetsgruppene uteblir mens man venter på digitale løsninger.

Plattformer som er godkjent og brukes av flest team er Skype for business og Norsk helsenett via Join, men enkelte benytter også Pexip og Cisco meeting. Endel foretak har tatt i bruk Confrere for individualterapi, men denne løsningen har enda ikke mulighet for gruppemøter.

Det er positivt at så mange tilpasser seg situasjonen og forsøker alternative løsninger. Det blir meget interessant å følge utviklingen fremover og kartlegge flere erfaringer, fra både team og pasienter, avhengig av hvor lenge dette varer.


DBT-undervisning og covid-19

I likhet med resten av Universitetet i Oslo stengte NSSF selve kontorene torsdag 12. mars, for å bidra i felles dugnad om å begrense smitterisiko. NSSFs virksomhet fortsetter uavhengig av dette og alle våre ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. I disse spesielle tider er det viktig å bidra til at alle som arbeider for å bedre livet til mennesker med selvmordsproblematikk fortsetter sin virksomhet via forsvarlige kanaler.

Allikevel berører situasjonen undervisningsvirksomheten ved NSSF, som består av en rekke aktiviteter – deribalnt DBT-undervisning. Endel virksomhet, slik som veiledning til klinikere og andre fagfolk, går nå på elektroniske plattformer. Men en del av vår undervisningsvirksomhet må nå utsettes eller endres. Vi arbeider iherdig med å finne nye datoer eller alternative løsninger for disse arrangementene og er i tett dialog med samarbeidspartnere for å komme opp med gode løsninger.

For de suppleringskanidatene som ikke fikk fullført intensiv-utdanningen grunnet covid-19 utbruddet, vil det bli satt opp et webinar for å få gjennomført undervisningen digitalt. Informasjon om tid og link til webinaret blir sendt direkte til deltakerne.

Den 6. nasjonale konferanse om DBT, som skulle funnet sted 20.-21. april, er avlyst, men vi håper å kunne gjennomføre den på et senere tidspunkt. DBT – seminaret om behandling av kompleks PTSD med Martin Bohus mot slutten av året vil foreløpig gå som planlagt

Del 2 av DBT-utdanningne for kull 12 vil foreløpig gå som planlagt 26.-30. oktober. Vi følger nøye med på utviklingen i Covid-19 situasjonen og retter oss etter råd og anbefalinger fra myndigheter og helsemyndigheter. Dersom det viser seg at det ikke er forsvarlig å gjennomføre fremtidige kurs som planlagt vil vi finne alternative løsninger også her.

Dette er en ny og utfordrende situasjon for alle, men NSSF gjør sitt ytterste for å kunne fortsette å tilby god undervisningsvirksomhet og veiledning til helsepersonell som daglig møter veldig sårbare pasientgrupper i sitt arbeid.


Fordypningsseminar i DBT for kompleks PTSD med Martin Bohus

professor dr med
Martin Bohus

30. november – 3. desember 2020 arrangerer NSSF 4-dagers seminar om DBT for kompleks PTSD i Oslo, med professor dr med Martin Bohus fra Heidelberg Universitetet i Tyskland.

Seminaret passer for klinikere innen psykisk helse, som er interessert i å behandle personer med kompleks PTSD ved bruk av evidensbaserte prinsipper og metoder. Grunnleggende kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) er krav for påmelding.

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve. Seminaret tar for seg behandlingens forutsetninger, mål, oppbygging og struktur, samt de grunnleggende prinsippene og retningslinjene. Det dekker behandlingsmoduler i følelsesregulering, mindfulness gruppeterapi, trening i å skille mellom den nåværende og traumatiske situasjonen, kognitive intervensjoner og ferdighetsassistert eksponering.

Les mer og meld deg på her

 

Konferansen er avlyst!

 

Professor Martin Bohus, Mannheim foreleser dag 1 over temaet:  DBT-PTSD – et behandlingsprogram for Kompleks PTSD.

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Behandlingen bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre, og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.

 
Dag 1 (20. april) er åpen for alle som ønsker å delta – klinikere, studenter, brukere og andre. Dag 2 (21. april) er forbeholdt helsepersonell/klinikere, og denne dagen alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge
 
Konferansen er søkt godkjent hos Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund.
 

Les mer og meld deg på her!


 

Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) – teambasert utdanningsløp.
Kurset for nye team er fulltegnet

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 13. – 17. januar 2020

Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 44, 26. – 30. oktober 2020

Sted: Oslo, nærmere beskjed kommer
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.
Søknadsfrist: 1. november 2019

Utdanningsavgift: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert), 20 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Påmeldingskjema: https://nettskjema.no/a/kull12 


Send en mail til nssf-dbt@medisin.uio.no om du har spørsmål eller ønsker informasjon.


 

Å motivere for endring: Fordypningskurs i DBT-ferdigheter 

Kurset ble avholdt i mai 2019 i Oslo

På programmet:

  • Ferdighetsbruk som alternative løsninger
  • Å engasjere pasienten i løsninger – også når det «brenner»
  • Motivasjon og forpliktelse til endringsarbeid
  • Løsningsanalyser
  • Demonstrasjoner og øvelser

Forelesere:

beggeJennifer Sayrs, Ph.D, er en erfaren DBT-lærer ved Behavioral Tech (USA) og har vært forskningsterapeut og adherencekoder i flere kliniske DBT-studier. I tillegg er Sayrs leder av en klinikk for pasienter med overkontroll, depresjon og angst. Sayrs er hovedlærer under kurset og holder det på engelsk.

Anita J. Tørmoen, Ph.D, har doktorgrad i behandling av selvskading. Hun er førsteamanuensis, DBT-lærer og leder
DBT-utdanningsprogrammet i Norge. Hun arbeider klinisk med DBT ved Oslo universitetssykehus.


 
 
 

Når tallene taler – er DBT for ungdommer kostnadseffektivt?

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I denne studien har Haga, Aas, Grøholt, Tørmoen og Mehlum undersøkt om DBT for ungdommer med repetert villet egenskade (DBT-A) var kostnadseffektiv sammenlignet med ‘enhanced usual care’ (EUC). Til sammen 77 ungdommer (alder 12-18) år deltok i denne randomisert kontrollerte studien og mottok DBT-A eller EUC i en intervensjonsperiode på 19 uker.

Resultatene viste at DBT-A var mer effektiv i å redusere antall episoder med villet egenskade enn EUC. DBT-A hadde høyere behandlingskostnader i intervensjonsperioden på 19 uker, men reduserte behovet for bruk av behandlingsressurser i oppfølgingsperioden på 52 uker. Dette førte til at det ikke var gruppeforskjeller i totale behandlingskostnader for hele observasjonsperioden fra behandlingsoppstart til oppfølgingstidspunkt (til sammen 71 uker). Analysen viste at DBT-A innebar en lavere kostnad for reduksjon av 1 episode villet egenskade og at DBT-A dermed var kostnadseffektiv sammenlignet med EUC under gitte betingelser. Les hele artikkelen her